Bona noticia! Aprobada per unanimitat proposta de resolució al Parlament.

Presentada pel Psc, amb esmenes de millora de Ciu i votada a favor per tots els partits el dia 6 de març.

Resolució 573/X sobre l´atenció de les necessitats educatives, laborals i socials dels joves amb discapacitat intel.lectual:

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió tinguda el 6 de març de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’atenció de les necessitats educatives, laborals i socials dels joves amb discapacitat intel·lectual (tram. 250-00731/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 42851).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Atendre les necessitats dels joves amb discapacitat en l’entorn escolar, laboral i social per mitjà de les polítiques i els recursos específics necessaris per a atendre la diversitat i potenciar llur autonomia personal.
b) Garantir els suports necessaris, materials i personals als alumnes amb necessitats educatives especials en l’escola ordinària i garantir que les escoles d’educació especial tinguin els recursos necessaris per a continuar prestant amb qualitat l’atenció a la diversitat, continuïn actuant com a xarxa de suport a l’escola ordinària i es consideri la conveniència que actuïn com a centres de referència, garantint l’eficiència dels recursos i evitant duplicitats.
c) Garantir, amb caràcter previ a l’escolarització, l’avaluació de les necessitats educatives dels alumnes amb discapacitat i els suports que requereixen, i vetllar perquè tots aquests alumnes tinguin un pla personalitzat i els recursos per a dur-lo a la pràctica, d’acord amb el que estableix l’article 81.4 de la Llei 12/2009, d’educació.
d) Garantir una oferta formativa adequada per a permetre als joves amb dificultat intel·lectual lleu o moderada la continuació de la formació una vegada acabada l’educació secundària obligatòria. Aquesta oferta formativa ha de permetre respecte als joves amb necessitats educatives especials: 
1r. L’adaptació de graus mitjans en contingut i nivell com a garantia d’èxit per a acreditar determinades competències i donar resposta a la diversitat de capacitats i interessos dels alumnes.
2n. La creació o adaptació de mòduls formatius amb una durada de fins a quatre anys.
3r. L’accés als programes de qualificació professional inicial –o a la futura formació professional bàsica– específics o ordinaris sense haver de renunciar al títol de l’educació secundària obligatòria i sense límit d’edat.
Aquesta oferta formativa ha de garantir als joves amb discapacitat que acabin l’educació secundària obligatòria un recurs prelaboral, laboral o assistencial adequat a llurs capacitats.
Palau del Parlament, 6 de març de 2014
El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Leave a Reply