Monthly Archives: abril 2014

By | Uncategorized | No Comments

El Departament d´Educació fa marxa enrera en les proves pilot i en les millores propostes

En la darrera reunió amb les Sres Alba Espot i Cristina Pellisé (27/3/14) , amb l´assistència de persones de l´equip de cicles formatius, es detecta un canvi absolut de predisposició a avançar en el projecte.

Després de mesos de reunions, de presentar al projecte elaborat per pares i mares, i de la promesa del Dept de tirar endavant almenys 2 proves pilot, tot queda parat?

Què diuen ara?

  •  «Tot el que demaneu, ara ja es pot fer» (però: es fa??)
  •  «No hi manca d´oferta ni de places: mireu mireu tot el que hi ha» (llistat actual de Pqpis)
  • «Tampoc calen tants anys…» i «Per ensenyar els nois a moure fems amb una pala no calen ni dos anys» , diu la Sra Cristina Pellisé en relació al plantejament d´una bona formacio de 4 anys per nois que vulguin treballar en entorns amb animals.
  • «No, no hem llegit el projecte» (els de Cicles Formatius)
  • «Si es vol canviar el Catálogo de Cualificaciones Profesionales per ampliar l´oferta haureu d´anar els pares a Madrid o a Brusel.les… nosaltres amb això no podem fer res» (perdóóóó?? els pares?)
  • «Parleu amb Ocupació, potser ells tenen més recursos i us poden ajudar» (perdóóóóó´?? no era que els departaments ara estàn més coordinats que mai?? qui fa la feina? si som els pares, d´acord, ja la farem bé)

La realitat és que…

L´educació i formació dels joves amb dificultats està garantida per llei fins als 21 anys. Pero: com? Si no els oferim una bona formació, les seves possibilitats d´inserció laboral són mínimes.

Les dades aportades al Parlament pel propi Dept d´Educació mostren una gran manca d´oferta, en quantitat i en varietat (uns 1.100 joves per unes 450 places de Pqpis adaptats, amb molt poca varietat d’opcions i només 1-2 anys)

El Parlament acaba d´aprobar una resolució molt favorable al nostre col.lectiu! Aprofitem-ho!

Per què el Deptartament d´Educació no aprofita l´actual situació de canvis per solucionar DE VERITAT un problema estructural en la formació dels nostres fills?

Seguim….. 

By | Uncategorized | No Comments

Bona noticia! Aprobada per unanimitat proposta de resolució al Parlament.

Presentada pel Psc, amb esmenes de millora de Ciu i votada a favor per tots els partits el dia 6 de març.

Resolució 573/X sobre l´atenció de les necessitats educatives, laborals i socials dels joves amb discapacitat intel.lectual:

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió tinguda el 6 de març de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’atenció de les necessitats educatives, laborals i socials dels joves amb discapacitat intel·lectual (tram. 250-00731/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 42851).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Atendre les necessitats dels joves amb discapacitat en l’entorn escolar, laboral i social per mitjà de les polítiques i els recursos específics necessaris per a atendre la diversitat i potenciar llur autonomia personal.
b) Garantir els suports necessaris, materials i personals als alumnes amb necessitats educatives especials en l’escola ordinària i garantir que les escoles d’educació especial tinguin els recursos necessaris per a continuar prestant amb qualitat l’atenció a la diversitat, continuïn actuant com a xarxa de suport a l’escola ordinària i es consideri la conveniència que actuïn com a centres de referència, garantint l’eficiència dels recursos i evitant duplicitats.
c) Garantir, amb caràcter previ a l’escolarització, l’avaluació de les necessitats educatives dels alumnes amb discapacitat i els suports que requereixen, i vetllar perquè tots aquests alumnes tinguin un pla personalitzat i els recursos per a dur-lo a la pràctica, d’acord amb el que estableix l’article 81.4 de la Llei 12/2009, d’educació.
d) Garantir una oferta formativa adequada per a permetre als joves amb dificultat intel·lectual lleu o moderada la continuació de la formació una vegada acabada l’educació secundària obligatòria. Aquesta oferta formativa ha de permetre respecte als joves amb necessitats educatives especials: 
1r. L’adaptació de graus mitjans en contingut i nivell com a garantia d’èxit per a acreditar determinades competències i donar resposta a la diversitat de capacitats i interessos dels alumnes.
2n. La creació o adaptació de mòduls formatius amb una durada de fins a quatre anys.
3r. L’accés als programes de qualificació professional inicial –o a la futura formació professional bàsica– específics o ordinaris sense haver de renunciar al títol de l’educació secundària obligatòria i sense límit d’edat.
Aquesta oferta formativa ha de garantir als joves amb discapacitat que acabin l’educació secundària obligatòria un recurs prelaboral, laboral o assistencial adequat a llurs capacitats.
Palau del Parlament, 6 de març de 2014
El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz